Sunday 7 June 2015

Yalo.fi


Yalo.fi has been the Finnish online destination for ethical fashion for a good seven years, and part of the Nudge Helsinki cooperative since 2010. During its existence, Yalo.fi has witnessed the gradual change in people's attitudes towards sustainable fashion and the exponential increase of sustainable fashion brands - both home and abroad. I talked to founders Anna Pyyhtiä and Minna Aalto about the values and story behind Yalo.fi, and discovered that behind years of staying in the challenging business of ethical fashion merchandise was ultimately the passion of two childhood friends to provide a real option for fast fashion -and their belief in people's willingness to choose better. 

Yalo.fi on ollut suomalaisten uskottu eettisen muodin verrkokauppa jo seitsämän vuotta, ja osa Nudge Helsinki osuuskuntaa vuodesta 2010. Olemassa olonsa aikana Yalo.fi on todistanut ihmisten asenteiden muutosta eettistä muotia kohtaan, sekä kestäviä valintoja suosivien vaatemerkkien moninkertaistumista - sekä Suomessa, että ulkomailla. Haastattelin Yalo.fi:n perustajia Annea ja Minnaa kuullakseni enemmän Yalo.fi:n tarinasta ja arvoista yrityksen takana. Haastattelun aikana ymmärsin, että vaikealla eettisen muodin alalla menestymisen salaisuus on ollut kahden lapsuudenystävän intohimo luoda todellinen vaihtoehto pikamuodille - ja heidän uskonsa ihmisten halukkuuteen valita paremmin. How did you meet and how were Yalo.fi and Nudge founded?

Anna: We both come from Kerava and met at the age of seven, when we started to school together. As students we kept contact every now and then. Neither one of us studied clothing or fashion, I studied environmental sciences and Minna was in social politics. We graduated and entered working life, I worked with an environmental organization and Minna with a travelling agency. We began to notice that people were becoming increasingly aware of environmental issues. People wanted to address these problems through their personal consumer behaviour, not just by donating to various organizations. There was a general willingness to influence environmental matters. We founded Yalo.fi in 2008. We were both interested in fashion and clohing, but especially in how a sustainable business and a fashion boutique could be combined. In 2009 we already had a good amount of contacts among other Finnish entrepreneurs and agents. We began to form a group, where all members were running a tightly value-based business. 


Miten olette tavanneet ja kuinka Yalo.fi sekä Nudge saivat alkunsa?

Anna: Olemme kummatkin kotoisin Keravalta ja tunteneet 7-vuotiaasta lähtien, kun menimme ensimmäiselle luokalle yhdessä. Opiskeluaikoina olimme välillä enemmän, välillä vähemmän tekemisissä. Kumpikaan meistä ei kuitenkaan opiskellut vaatealaa. Opiskelin yliopistolla ympäristötaloustieteitä ja Minna sosiaalipolitiikkaa. Valmistuimme ja olimme töissä omilla tahoillamme, minä ympäristöjärjestössä ja Minna matkailualalla verkkoliiketoiminnassa. Työelämässä alkoi huomata ihmisten olevan kasvavissa määrin kiinnostuneita ympäristöasioista. Ihmisillä oli tarve tuottaa muutosta omilla kulutusvalinnoillaan, ei vain lahjoituksilla järjestöille. Ihmiset halusivat selvästi päästä itse vaikuttamaan asioihin. Verkkokauppa Yalo.fi perustettiin vuonna 2008. Meitä kumpaakin kiinnosti muoti ja vaatetus, mutta erityisesti se kuinka vastuullinen liiketoiminta ja muotikauppa pystyttäisiin yhdistämään. Vuonna 2009 meillä alkoi olemaan jo paljon kontakteja muihin suomalaisiin toimijoihin ja yrittäjiin. Alkoi löytyä joukko, jossa kaikilla oli arvot tiukasti mukana toiminnassa.  


Minna: We all had our own webshop, but we felt that people needed to feel the products prior to purchase, so we began to organize events together. 

Anna: We had an online portal called "House of Eco", through which we organized a few events in Kaapelitehdas. Whilst organizing the events, we all felt that it would be more effective to have a brick and mortar shop instead of the occasional events. Nudge opened its doors in 2010, two years after the founding of Yalo.fi. Nudge is a conscious lifestyle boutique and restaurant, governed by a cooperative formed by several independent enterprises. 

Minna: Kaikilla meistä oli oma verkkokauppa, mutta tuntui, että ihmisillä oli edelleen tarve päästä hypistelemään tuotteita ennen ostopäätöstä, joten aloimme järjestää yhteisiä tapahtumia. 

Anna: Meillä oli jonkin aikaa verkkoportaali nimeltä ”House of Eco”, jonka puitteissa järjestimme myös Kaapelitehtaalla muutaman tapahtuman. Tapahtumien saralla alkoi muodostua pieni ydinporukka, jossa tuumasimme, että olisi hienoa olla yhteinen kivijalkaliike satunnaisten tapahtumien sijaan. Siitä Nudge sai alkunsa. Nudge avattiin vuonna 2010, eli kaksi vuotta Yalo.fi:n perustamisen jälkeen. Nudge on useamman itsenäisen yrityksen muodostaman osuuskunnan hallinnoima vastuullisten valintojen lifestyle-kauppa, jonka yhteydessä toimii myös ravintola Rulla.
You founded yalo.fi in 2008 and joined Nusdge in 2010, so you have been in the business for a good few years. Have you noticed a change in consumers' attitudes and interest towards ethical consuming during these years?

Anna: Definitely. When we first founded Yalo.fi we had to continuously explain the idea and values behind it, but consumers are significantly more aware of these matters now. Ecological and ethical consuming have entered the mainstream. 

Minna: Large department stores and clothing brands have also launched more sustainable options, which have elevated the profile of consuming more ecologically and ethically. First everyone examined the food industry, next cosmetics, then fashion - now it is more about an entire lifestyle.


Perustitte Yalon vuonna 2008 ja Nudgen 2010, olette siis olleet alalla jo joitakin vuosia. Oletteko tänä aikana huomanneet muutosta kuluttajien asenteissa ja mielenkiinnossa ekologisempaa ja eettisempää kuluttamista kohtaan?

Anna: Ehdottomasti. Kun perustimme Yalon, sai sen tausta-ajatusta ja arvoja vääntää rautalangasta, mutta nykyään kuluttajat ovat paljon tiedostavampia. Ekologisesta ja eettisestä kuluttamisesta on tullut enemmän valtavirtaa.


Minna: Isoille tavarataloille ja vaatemerkeille on myös tullut valikoimiinsa kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat korottaneet ekologisen ja eettisen kuluttamisen profiilia. Aluksi syynissä oli ruokateollisuus, sitten tiedostava kulutus levisi kosmetiikkapuoleen ja myös vaatteisiin - ja nyt alkaa olla kyse jo kokonaisesta elämäntavasta. 


How do you discover and choose the products and brands to feature on yalo.fi?

Anna: No one buys an item just because of its ecological or ethical values, so a product also needs to be good-looking and well made. No such thing as a perfect product exists, the best way of excecuting ecological and ethical values would be to buy nohing. "Ethical and ecological" is also a very wide concept, and not many brands can cover the demands of both. We appreciate a real willingness and effort towards more transparent manufacturing and outsourcing procedures. When we first began, we had to turn stones to find information and approriate brands to work with. Since then, an ecological and ethical lifestyle has become more common and the amount of brands has also grown - which has made our work significantly easier. 

Minna: We also discover brands on our occasional visits to the industry's fairs and events. It never hurt to do some field research on new trends and brands. Kuinka valitsette ja löydätte tuotteet ja tuotemerkit yalo.fi:in?

Anna: Kukaan ei osta tuotetta vain siksi, että se on ekologinen, vaan tuotteen täytyy olla myös hyvän näköinen ja laadukas. Täydellistä tuotetta ei olekaan, paras ratkaisu ympäristön kannalta olisi olla ostamatta mitään. ’Eettinen ja ekologinen’ on teemana todella laaja, eikä moni tuotemerkki pysty olemaan täydellisesti kumpaakin. Arvostamme brändien aitoa tahtotilaa pyrkiä parantamaan toimintaansa yhä vastuullisemmaksi. Aluksi jouduimme etsimällä etsimään sekä tietoa, että sopivia tuotemerkkejä. Eettisestä ja ekologisesta kuluttamisesta on sittemmin tullut laajempi ilmiö ja tarjonta on lisääntynyt – mikä on helpottanut työtämme huomattavasti. Nykyään meille myös tarjotaan tuotemerkkejä myyntiin. 

Minna: Toki löydämme tuotemerkkejä myös messuilta, joilla käymme silloin tällöin. On hyvä käydä välillä haistelemassa uusia tuulia alan tapahtumissa. 


Do you have a concrete value chart or any certificates on which you base your evaluation of the brands you are considering to sell? Which do you prioritize, ecological or ethical values?

Anna: Ethical values are definitely our priority. The products we sell have to be produced in a fair way. The brands give us all the information they have about their materials and production, and we look into these matters separately for each brand. With some brands, the weight is more on transparent materials, for some in production. Sometimes one or the other might be certified. The products we sell are mostly manufactured within Europe, where the laws on employment and environmental issues can guaratee something. 

Minna: Not all small brands, the manufacture process of which is wholly transparent, can afford expensive certificates. Thus, we do not demand absolute certificates from the brands we sell. This is the situation with several Finnish brands, for example. We usually need to look into each brand separately. We are currently working on a tool that will make our work easier in the near future. Onko teillä mitään konkreettista arvotaulukkoa tai joitain sertifikaatteja, joiden perusteella arvioitte tuotemerkkejänne? Menettekö valinnoissa enemmän eettinen vai ekologinen kärki edellä?

AnnaEettisyys on valintaprosessissa prioriteettimme. Tuotteen täytyy olla valmistettu reilulla tavalla.Tuotemerkit antavat meille kaiken tiedon, mitä heillä on tuotannostaan ja me tutkimme asiaa aina tapauskohtaisesti. Toisilla läpinäkyvyys painottuu enemmän materiaaleihin, toisilla tuotantoon. Joskus voi olla, että jompikumpi, materiaalit tai tuotanto, on pystytty sertifioimaan. Myymiemme tuotemerkkien tuotteet valmistetaan pääasiassa Euroopassa, jossa työ- ja ympäristölainsäädäntö takaa jo onneksi jotkin asiat.

Minna: Kaikilla pienillä merkeillä, joiden tuotanto on täysin läpinäkyvää, ei kuitenkaan ole varaa kalliisiin sertifikaatteihin, koska heidän toimintansa ja tuotantoeränsä ovat vielä niin pieniä. Emme siis vaadi myymiltämme merkeiltä ehdottomia sertifikaatteja. Tämä on tilanne esimerkiksi monen suomalaisen merkin kanssa. Joudumme yleensä tarkastelemaan jokaisen tuotemerkin vastuullisuuden omana prosessinaan. Olemme kehittämässä tähän työtämme helpottavaa työkalua lähiaikoina.You are childhood friends and have now run a business together for several years. What is the easiest part of running a business with a friend, and what is most challenging?

Anna: People warned us against it, asking whether we really wanted to destroy our friendship by sharing a business. We knew the risks, but decided to give it a try and it has certainly been worth it. 

Minna: Of course we disagree from time to time, but then we reconsider and make compromises. The most challenging part is probably keeping work out of our freetime, and we don't spend too much time together without discussing our enterprise. Whenever we meet outside working hours, we easily slip into discussing work-related topics. 

Anna: On the whole it has been beneficial that we have known each other long before we became associates. However it is true, that drawing a line between working hours and freetime is occasionally demanding. Then again, being an entrepreneur is more of a lifestyle than a job anyway. We have different strengths and we complement each other well.


Olette olleet ystäviä pienestä pitäen ja pyörittäneet yhteistä liiketoimintaa jo useamman vuoden. Mikä on helpointa ja mikä haastavinta ystävän kanssa yrittämisessä?

Anna: Kyllä meitä moni varoitteli, että oletteko nyt varmoja, että haluatte uhrata ystävyytenne tähän. Tunsimme riskit, mutta päätimme lähteä tähän ja on se kannattanut. 

Minna: Toki olemme välillä eri mieltä asioista, mutta sitten punnitsemme asiaa tahoillamme ja teemme kompromisseja. Haastavinta on ehkä se, että työt tulevat usein pakosti vapaa-ajan puolelle, eikä meidän tule enää juurikaan vietettyä varsinaista vapaa-aikaa yhdessä. Jos näemme työaikojen ulkopuolella, niin helposti lipsumme puhumaan työasioista. 

Anna: Pääasiassa siitä on kuitenkin hyötyä, että olemme tunteneet jo kauan ennen liikekumppaneiksi ryhtymistä. Mutta tosiaan rajan vetäminen työ- ja vapaa-ajan välille on ajoittain haastavaa. Toisaalta, yrittäminen on muutenkin enemmän elämäntapa kuin työ. Meitä on auttanut myös se, että meillä on eri vahvuudet ja täydennämme toisiamme hyvin. A webshop is a rather common business model currently. What is the most demanding part of founding and upkeeping a webshop?

Anna: The technical know-how, contrary to what might be expected, is not the most challenging part, as that service can be bought. Many would be surprised, however, if they knew how arduous it is to upkeep a webshop. A webshop certainly does not evolve on its own and produce an automatic cash flow to its owner. Enhancing a webshop's findability and building an effective marketing plan are very time-consuming areas, but completely irreplaceable when dealing with online businesses.

Minna: Upkeeping a webshop and boutique simultaneously also inevitably produces some bottleneck-scenarios. Both require an approriate amount of items on display - because if the product is not on display, it will not sell. In the clothing and fashion industries, where new products are produced every season, keeping all the necessary orders under control can be rather demanding. You are simultaneously bringing new things in, but already making the orders for the next season. Some brands, and especially Finnish brands, are gladly starting to favour carry-over products in their collections - this also supports ecological thinking.


Verkkokauppa on nykyään todella yleinen liiketoiminnan muoto. Mikä verkkokaupan perustamisessa ja ylläpitämisessä on haastavinta?

Anna: Teknisen puolen suhteen ei sinänsä ole ongelmia, koska sen alan osaamisen voi ostaa. Moni varmasti kuitenkin yllättyisi, jos tietäisi, kuinka työlästä verkkokaupan ylläpitäminen on. Verkkokauppa ei tosiaan pyöri bittitaivaassa itsekseen ja tuota omillaan kassavirtaa ylläpitäjälleen. Löydettävyyden edistäminen ja tehokas markkinointi ovat todella työläitä, mutta täysin korvaamattomia osa-alueita verkkoliiketoiminnassa. 

Minna: Myymälän ja verkkokaupan ylläpitäminen samanaikaisesti tuottaa väistämättä pullonkaula-tilanteita. Kummassakin täytyy olla sopiva määrä tuotteita esillä – sillä jos tuote ei ole esillä, niin eihän se mihinkään liiku. Vaateteollisuudessa, jossa uudet tuotteet tulevat sesongeittain on myös tilausten hallitseminen välillä todella vaativaa. Samaan aikaan tulee valtavat määrät uusia tuotteita sisään, kun pitäisi jo olla tekemässä seuraavan sesongin tilausta. Onneksi etenkin uudet suomalaiset merkit ovat alkaneet jatkamaan osaa mallistosta sesongin yli – tämä tukee myös ekologista ajattelutapaa. 


What are your future plans for Yalo.fi?

Anna: The shop is a more static element in terms of the future, but we are planning to develop our webshop. We published the English version of our webpages last autumn and next we need to work on international advertising and marketing. We would also like to see Yalo.fi and Nudge connected more strongly, as they are currently slightly separate due to their different names.

Minna: And not even everyone in Helsinki is yet familiar with Nudge, so it is important to keep informing people about the shop as well. In addition, there needs to be enough variation and new items for our regular customers. We need to develop and grow our product selection as much as possible. We have been delighted by our customers' feedback, asking for more products from Finnish brands. There's a nice amount of attention and interest directed at Finnish fashion currently.  


Mitä tulevaisuudensuunnitelmia teillä on Nudgen ja Yalo.fi:n suhteen?

Anna: Myymälä on tulevaisuuden kannalta se staattisempi puoli, mutta verkkokauppaa on tarkoitus kehittää. Julkaisimme syksyllä sivumme myös englanninkielisinä ja seuraavaksi täytyy työstää kansainvälistä mainontaa ja markkinointia. Haluaisimme myös panostaa siihen, että Yalo.fi ja Nudge liitettäisiin entistä tehokkaammin yhteen, nyt ne ovat himan irrallaan eri nimiensä vuoksi.

Minna: Eivätkä kaikki helsinkiläisetkään vielä tunne Nudgea, eli tietoisuuden levittäminen liikkeestäkin on edelleen tärkeää. Lisäksi kanta-asiakkaille täytyy olla tarpeeksi uutta ja vaihtelua. Tuotevalikoimaa täytyy jatkuvasti hioa ja kasvattaa mahdollisuuksien mukaan. Hauska on ollut huomata, että erityisesti viime sesonkien aikana on asiakkailtamme tullut palautetta, että he toivoisivat entistä enemmän suomalaisia tuotemerkkejä valikoimaamme. Suomi-muodin ympärillä käy juuri nyt mukava pöhinä. 


Next, Yalo.fi and I would like to know your thoughts. Had you heard of Yalo before reading this interview? What do you think about the company? We'd love to read and answer all feedback, questions and thoughts you have! Leave a comment below, and you participate in the draw of a 50 euro gift card to spend at Yalo.fi! To participate: leave your Instagram account name along with your comment. If you do not have an Instagram account, leave a comment below and email a copy of it to me at thewildethings@hotmail.com.  Your email address or Instagram name will only be used to get in contact with you, in case you win and will not be passed on to any third parties. The giveaway ends at midnight on Sunday the 14th of June. The winner of the giveaway will be chosen by a draw and informed personally on Monday the 15th of June. Good luck!


Seuraavaksi haluaisimme kuulla sinun ajatuksiasi. Olitko kuullut Yalo.fi:stä ennen haastattelun lukemista? Mitä mieltä olet Yalosta? Kuulisimme ja vastaisimme todella mielellämme palautteisiin, kysymyksiin ja ajatuksiinne yrityksestä. Mielipiteesi on Yalo.fi:lle todella tärkeä, joten arvomme kaikkien kommentoineiden kesken 50 euron lahjakortin Yalo.fi:in! Näin osallistut: liitä kommenttiisi Instagram-nimesi. Mikäli sinulla ei ole Instagram-tiliä, kommentoi ja lähetä kopio kommentistasi minulle sähköpostitse osoitteeseen thewildethings@hotmail.com. Sähköpostiosoitettasi tai Instagram-nimeäsi käytetään ainoastaan mahdollisen voittosi ilmoittamiseen, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille. Osallistuminen päättyy keskiyöllä sunnuntaina 14. kesäkuuta. Voittaja valitaan arvonnalla ja hänelle ilmoitetaan henkilökohtaisesti maanantaina 15. kesäkuuta. Onnea arvontaan!


Visit Yalo.fi and subscribe to their newsletter here
Follow Yalo.fi on Instagram @yaloshop and Facebook 
for the latest updates on their selection and special offersPhotographs by Emma Wilde
In collaboration with Yalo.fi

9 comments:

 1. Yalosta kuulin ensimmäistä kertaa Facebookin kautta. Siellä on paljon kauniita ja uniikkeja tuotteita. Niitä kantaa yllään ylpeydellä, sillä niissä on asennetta ja ovat eettisesti tuotettuja.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kiitos kommentistasi! Yalo.fi:n tuotteita todella käyttää ylpeydellä, kun tietää, että niiden taustat on tarkastettu perinpohjin! Onnea arvontaan :)

   Delete
 2. Yalo on tuttu jo aika pitkän ajan takaa. Oisko jopa ihan ensimmäisiä ekologisia nettikauppoja, joihin tutustuin. En tosin ole sieltä mitään ostanut. Hinnat on tietysti, ymmärrettävästikin kalliimpia ja vaikka mielelläni ekologisuudesta maksankin ekstraa, en oo uskaltanut klikata nettikaupasta itselleni vielä mitään.

  terkuin; Ankkuri

  Yalossa on mukavan ajattomia, helposti yhdisteltäviä ja monikäyttöisiä vaatteita - niistä iso plussa!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hinnat ovat se ekologisen ja eettisen muodin hankalampi puoli, mutta itse ainakin maksan mieluusti vaatteesta, kun tiedän että rahat päätyvät oikeisiin osoitteisiin. Toisaalta esimerkiksi KOI:n tai Kuyichin farkut eivät ole perus merkkifarkkuja (Liu Jo, Guess, TIger of Sweden) kalliimpia, mutta niiden valmistusprosessi on huomattavasti läpinäkyvämpi. Tässä kohtaa oivoisin, että kuluttajat valitsisivat aina sen kestävämmän vaihtoehdon, eivätkä takataskun merkkilätkää.

   Delete
 3. Yalosta tilasin ensimmäisen kerran kuluvan vuoden alussa, löysin verkkokaupan farkkuja etsiessäni. K.O.I:n farkut ovat ylittäneet odotukset, varmasti tilaan pian toiset, ja saattaa samaan tilauksee tarttua Paezin kengätkin mikäli budjetti antaa myöden. Paljon mielenkiintoisia merkkejä tarjolla, näihin ei muualla noin vain törmää. Lisäksi tuen mieluummin kotimaisia yrittäjiä kuin massiivisia kansainvälisiä verkkokauppoja. t. CZ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kiitos kommentistasi! Upea asenne kotimaisia yrittäjiä kohtaan, tähän pyrin itsekin kaikilla elämä osa-alueilla. K.O.I:n farkut ovat todella mahtavia, eivätkä lössähdä perunasäkeiksi, kuten monien muiden samanhintaisten merkkien farkut. Itsellenikin tarttui viime viikolla Nudgesta mukaan eräs pari... Onnea arvontaan!

   Delete
 4. Yalo on tuttu jo vuosien takaa, eksyin nettikauppaan sattumalta etsiessäni tietyn merkin vaatteita. Talon kautta myös tutustuin Nudgeen, josta on myöskin tullut yksi suosikki kaupoistani Helsingin keskustassa. Tykkään Yalon valikoimasta, joka laadukas ja pitkäikäisiä tuotteita täynnä. Hienoa huomata myös että kotimaisia merkkejä löytyy valikoimista ja että myös uusia merkkejä ulkomailta tupsahtelee aina välillä. Nudgesta täytyy myös sanoa että mielestäni konsepti on erittäin toimiva näin asiakkaan näkökulmasta, kiitos siis kivasta putiikista!!

  Tytti

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hei kiitos kommentistasi ja lämpimästä palautteesta! Anna ja Minna ilahtuvat varmasti kun välitän kommenttisi heille :) Nudgen konsepti on kyllä todella toimiva - kaikki saman katon alta! Rullasta voi haukata herkkuja ostosten teon lomassa. Yalolla tosiaan myynnissä mitä parhaita tuotemerkkejä! Onnea arvontaan!

   Delete
 5. Olin kuullut Yalosta jo aikaisemmin ja olen vieraillut nettikaupassa monia kertoja selaamassa valikoimaa. Nettikauppaa voisi parantaa kuvaamalla kaikki vaatteet mallin päällä, olkoonkin, että se olisi varmasti aikaa vievä projekti. Nudgessa kävin tällä viikolla ollessani Helsingissä, mutta mitään ei tarttunut mukaan. Erityisesti farkkupuoli vaikutti hyvältä.

  ReplyDelete

The Wilde Things . All rights reserved. BLOG DESIGN BY Labinastudio.